Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door Autorijschool The Future, gevestigd te Stadskanaal hierna te noemen De Rijschool, zijn aangegaan met al haar klanten, hierna te noemen Cursisten. 

Verplichtingen van De Rijschool ten opzichte van Cursist.

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt en je de lesstof voldoende beheerst.

1.3 De rijles wordt volledig benut door de cursist. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht. Het kan voorkomen dat er tussendoor pauzes worden gehouden, als de instructeur dit nodig acht.

1.4 Er is een goede verzekering afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur wordt het tegoed weer bijgeschreven en kan er een nieuwe les ingepland worden.

1.6 Indien de les komt te vervallen door omstandigheden die buiten de macht van De Rijschool vallen kan er een nieuwe les ingepland worden. De afgesproken termijn betalingen gaan in dit geval wel door.

1.7 De rijinstructeur heeft de bevoegdheid om een les geen doorgang plaats te laten vinden indien er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen. Ook kan de les gestaakt worden als de rijinstructeur andere redenen ziet waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

1.8 De rijinstructeur heeft ook de bevoegdheid om een cursist niet langer les te geven wanneer er sprake is van wangedrag van of uit naam van de cursist.

+ Hierbij komt nog in de huidige of vergelijkbare situatie: het niet naleven van de (corona-) maatregelen zoals deze zijn opgelegd door de overheid. 

Verplichtingen van Cursist ten opzichte van De Rijschool.

2.1 Om lessen te volgen dient u 16,5 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.3 De cursist dient zich te houden aan de besproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige prijs te voldoen.

2.4 Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Bent u er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.5 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en kan een andere afspraak voor de les gemaakt worden.

2.6 Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, of van een eerste of tweedegraads familielid. De beoordeling hiervan ligt bij de rijschool.

2.7 Voor de aanvraag van het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen en het bedrag volledig hebben voldaan.

2.8 Wanneer Cursist een pakket aan lessen aanschaft dient cursist de afgesproken betalingen te hebben voldaan voor aanvang van de eerste les.

2.9 Er wordt van de cursist verwacht dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

2.10 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

2.11 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.10 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van les-/examengelden.

2.12 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.10 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

2.13 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden en worden de kosten verhaalt op de cursist. 

Voorwaarde wijze van betaling.

3.1 De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijlessen en examens voor het inplannen daarvan te voldoen.

3.2 Betaling van lesgelden geschiedt via de PlanGo app. Contant of per overmaking op het rekeningnummer van de rijschool kan enkel na overeenstemming.

3.3 Bij afname van een groot lespakket bestaat de mogelijkheid om het bedrag in maximaal 2 voor afgesproken termijnen te voldoen.

3.4 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool de bevoegdheid om de volgende procedure te hanteren:

  1. Wanneer er niet op tijd wordt betaald, wordt er een eerste herinnering naar Cursist verstuurd.
  2. Wanneer er geen betalingen volgen zal er een procedure worden gestart en zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Eveneens zitten hier hogere kosten aan verbonden die ook voor de rekening van de Cursist zullen komen.

3.5 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

3.6 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten en rijlessen als bedoeld in 2.6, terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen. 

3.7 Mocht de cursist door omstandigheden, langere tijd stilstaan (meer dan 3 maanden), veranderd eventueel tegoed in lesuren naar ratio van eventuele prijsverhogingen. Bij meer dan een jaar stilstand zonder gegronde reden en overeenstemming, vervalt eventueel tegoed aan de rijschool.

Praktijkexamen:

4.1 Autorijschool The Future zal binnen één week nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen.

4.2 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4.3 Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling voor het nieuwe examen niet te betalen. 

4.4 Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen. Dan zal Cursist extra lessen moeten afnemen bovenop de kosten van het gekozen pakket, Rijschool kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de extra kosten.

4.5 Wij werken standaard met een tussentijdse toets, hier zitten extra kosten aan verbonden die voor rekening van Cursist komen. 

Beëindiging van les- en pakketovereenkomst.

5.1 Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist geen recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag.

5.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gebondenheid de prijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool bij gegronde reden het vooruitbetaalde bedrag terugbetalen verminderd met de reeds doorbetaalde examengelden plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen. Indien er geen sprake is van een gegronde reden, zullen bij beëindiging door de cursist geen gelden gerestitueerd worden.

5.3 De rijschool behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie van het al reeds betaalde bedrag indien.

1.      De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/ of onjuiste informatie doorgeeft aan de rijschool.

2.       De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

3.      Zie ook punt 1.7 en 1.8.

5.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

Aanvullende afspraken.

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn. 

Vrijwaring.

7.1 De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;  

- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen. 

Toepasselijk recht.

8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool. 

 
E-mailen
Bellen
Instagram